URS-systeem

URS-SYSTEEM

Traas en Ovaa B.V. ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en -zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering: hevige regenval, droogte en verzilting. Met de gepatenteerde Urban Rainshell (URS), bergen én zuiveren we regenwater met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen piekbuien in ondergrondse bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ en zuiveren het regenwater van o.a. zware metalen en minerale oliën met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Daarna infiltreren we het water ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond, waar we een zoete bel creëren. Met de URS maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen, waarvoor nu drinkwater gebruikt wordt. Zoals sproeiwater voor sportvelden of groen, bluswater, proceswater of als speelwater op pleintjes in woonwijken. Daarmee besparen we drinkwater en maken wij van regenwater weer een lust in plaats van een last.

 

BERGEND VERMOGEN

 • AA Ecoschelpenmix heeft een bergend vermogen van ca 70%, veel meer dan alternatieve materialen waarmee regenwater kan worden geborgen zoals grind, lava, etc.
 • AA Minerals heeft naast een zuiverende werking, ook een bergend vermogen van ca 30-35%
 • Het totale bergend vermogen van de URS in termen van m3 regenwater hangt af van de ontwerpcriteria: gewenste bui-intensiteit en het totaal af te koppelen verhard oppervlak.
WhatsApp Image 2021-09-17 at 15.53.50 (2)

INFILTRATIESNELHEID

 • AA Ecoschelpenmix heeft een k-waarde van ca 1300 m/d, waardoor feitelijk de capaciteit van de kolk en aanvoerdrain de limiterende factor zijn voor de infiltratiesnelheid het URS-systeem in.
 • Afhankelijk van de samenstelling heeft AA Minerals een infiltratiesnelheid tussen de 20m/d en 700m/d. Ondanks deze hoge k-waarde is de verblijftijd van het mengsel zoals gedimensioneerd in de URS voldoende om regenwater te zuiveren van zware metalen, minerale oliën en PAK’s.
 • Metingen door de Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen, als onderdeel van het onderzoeksproject De Infiltrerende Stad, laten zien dat de URS  op de Waterstraat een afvoersnelheid heeft van gemiddeld 50m/d. Dit betreft puur de afvoersnelheid van de naar de overstort in het watervoerende pakket middels FHVI.

AA MINERALS ALS ABSORBENT VOOR OPGELOSTE VERONTREINIGINGEN

 • Onderzoek van ingenieursbureau TAUW wijst uit dat AA Minerals afstromend wegwater zuivert van minerale oliën, zware metalen en PAK’s;
 • AA Minerals zuivert afstromend regenwater tot binnen de grenzen van het infiltratiebesluit bodembescherming;
 • Hierdoor kan regenwater veilig worden geinfiltreerd, ook in grondwaterbeschermingsgebieden, Natura2000 gebieden en het watervoerende pakket in de diepe ondergrond;

De URS is zodanig ingericht dat het te bufferen water een optimale contacttijd verkrijgt, zodat berging en zuivering efficiënt geschiedt.

shutterstock_323089742

HERGEBRUIK

 • Met de Urban Rainshell (URS) kan regenwater ook weer geschikt worden gemaakt voor hergebruik, waarmee drinkwater kan worden bespaard;
 • Regenwater kan geschikt worden gemaakt voor diverse toepassingen, zoals voor de bevloeiing van sportvelden of openbaar groen, als bluswater, als speelwater, proceswater, etc;
 • Indien de URS wordt toegepast om regenwater lokaal her te gebruiken, kan het systeem uitgevoerd worden met waterdichtfolie om daarmee het water vast te houden in het systeem. De AA Ecoschelpenmix fungeertin dat geval als ondergrondse watertank;
 • Overtollig water kan m.b.v. het Fast High Volume Infiltration systeem (FHVI) worden opgeslagen in het watervoerende pakket. Dit water kan tijdens lange periodes van droogte worden opgepompt om de URS weer te vullen;
 • I.s.m. KWR wordt op dit moment i.s.m. 13 partijen onderzocht in welke mate de URS een kosteneffectieve manier is om regenwater nuttig in te zetten voor diverse soorten hergebruik, als onderdeel van het TKI Circular Rain project (ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken als onderdeel van de Topsector Water).

AA ECOSCHELPENMIX BREEKT ORGANISCHE VERVUILING AF

 • Onderzoek door Sander van Reijn, een stagiair van de opleiding watermanagement van de Hogeschool Rotterdam (uitgevoerd in opdracht van EWB en Fugro, namens stichting O2DIT), bevestigt dat AA Ecoschelpenmix fijne organische deeltjes die de wand van de aanvoerdrain passeren afbreekt;
 • Dit effect ontstaat o.a. doordat elk individueel schelpje in de AA Ecoschelpenmix zich als een mini-zuiveringsstation gedraagt, i.vm. de gewelfde vorm van de gewassen zeeschelpen en omdat aerobe en anaerobe omstandigheden elkaar afwisselen;

Hierdoor slibt het systeem niet dicht.

WhatsApp Image 2021-09-27 at 13.37.57 (6)
shutterstock_1074431141

VERZILTING

 • Regenwater gezuiverd m.b.v. de URS kan verzilting tegengaan, door overtollig zoet water m.b.v. de FHVI-technologie op diepte te infiltreren in het watervoerende pakket. Hier kan een zoete bel gevormd worden in het zoute grondwater.
 • Deze zoete bel kan in droge periodes aangewend worden als back-up bij een tekort aan voldoende beschikbaar regenwater.

NATUURLIJK

 • Regenwater wordt geborgen met natuurlijke materialen: AA Ecoschelpenmix, waarbij het gebruik van plastic of beton altijd zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd;
 • Regenwater wordt gezuiverd met natuurlijke filter: AA Minerals;
 • Zuivering vindt zoveel mogelijk plaats op basis van vrij verval, zonder gebruik van energie.
IMG_20201124_111716704_HDR
shutterstock_667228486

CIRCULAIR

 • Een deel van de natuurlijke materialen waarmee wordt gezuiverd, komen uit opgewaardeerde reststromen;
 • AA Ecoschelpenmix behoudt zijn waterbergende functie gedurende meerdere generaties (80-100 jaar).
 • AA Minerals kan na verlies van zuiverende werking blijven liggen als waterbergend medium of worden hergebruikt als halfverharding (het materiaal voldoet dan nog steeds aan het bouwstoffenbesluit).

HERNIEUWBAAR

 • AA Ecoschelpenmix is hernieuwbaar, omdat de Noordzeeschelpen waarvan het mengsel wordt gemaakt, worden gewonnen binnen quota die erop gericht zijn om het ecosysteem in staat te stellen de schelpenbanken op de zeebodem weer aan te vullen;

Omdat de geologische cyclus waarin dit gebeurt een cyclus van jaren is, in plaats van tienduizenden of miljoenen jaren zoals bij grind of olie, kan AA Ecoschelpenmix als hernieuwbaar materiaal gezien worden.

shutterstock_464523113

Veiligbluswater

Een van de mogelijkkheden:

EWB

De techniek:

Vragen over de service? neem contact op!